Algemene voorwaarden

Artikel 1 / Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden de Algemene Voorwaarden Art Of Automation voor het verrichten van Diensten;
Art Of Automation Art Of Automation BV, dan wel een daaraan verbonden moeder-, dochter- of zustermaatschappij;
AOA Domein een deel van de technische infrastructuur, waarvoor specifieke serviceverlening kan worden overeengekomen;
Diensten de door Art Of Automation op basis van een Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in het kader daarvan te leveren prestaties. De Diensten zijn gericht op of in samenhang met de toegang tot en het gebruik van het netwerk en zijn beschreven in Bijlage 2 van de Overeenkomst;
Gebruiker iedere natuurlijk of rechtspersoon die daadwerkelijk gebruik maakt of gebruik wil gaan maken van (onderdelen van) een Dienst. De Gebruiker kan een derde zijn met wie Opdrachtgever een overeenkomst sluit tot aansluiting op het netwerk en via, door of vanwege Opdrachtgever (onderdelen van) een Dienst afneemt;
Geplande Onderhoudsperiode geplande werkzaamheden uitgevoerd binnen vooraf aangegeven dag- en tijdskaders, gericht om de beschikbaarheid, functionaliteit en betrouwbaarheid van de Dienst te kunnen blijven garanderen;
Locatie één plaats (zowel fysiek als geografisch aangeduid) als aangegeven in de Overeenkomst, die wordt aangesloten op het netwerk en waarvoor een Dienst wordt verricht;
Opdrachtgever degene met wie Art Of Automation een Overeenkomst is aangegaan voor het verrichten van Diensten en waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
Overeenkomst de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze inclusief de daarvan deel uitmakende Bijlagen, op grond waarvan door Art Of Automation Diensten worden verricht en waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
Werkdagen maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. De algemeen erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Artikel 2 / Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Art Of Automation zoals aanbiedingen, aanmeldingen, Overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in welke vorm en hoedanigheid dan ook zoals online dan wel in het kader van (raam)overeenkomsten.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van Opdrachtgever indien Art Of Automation de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Art Of Automation niet aanvaard.

2.3 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De Algemene Voorwaarden kunnen door Art Of Automation worden gewijzigd.

2.5 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten.

Artikel 3 / Onderwerp van de Overeenkomst

3.1 Partijen komen overeen dat onder de voorwaarden, prijzen en condities als opgenomen in de Overeenkomst Art Of Automation ten behoeve van Opdrachtgever Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden verricht.

3.2 Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van de Diensten en het uitvoeren van acties daaruit voortvloeiend.

3.3 Voor de duur van deze Overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot toegang en gebruik van de Diensten. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik van de Diensten onder de voorwaarden als beschreven in een Dienstbeschrijving bij de Overeenkomst. Het is Opdrachtgever, zijn werknemers dan wel door hem ingeschakelde derden niet toegestaan de Diensten anders te gebruiken dan voor het doel waarvoor het bestemd is en als beschreven in de Overeenkomst.

3.4 Nadere specificaties van de Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden worden overeengekomen en vastgelegd in Bijlagen bij de Overeenkomst.

3.5 Partijen informeren elkaar over de ontwikkelingen die binnen hun organisaties gaande zijn en relevantie hebben of kunnen hebben voor de uitvoering van de Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden.

3.6 Art Of Automation is gerechtigd de kwaliteit van de Diensten en het gebruik naar rato en redelijkheid te monitoren en is te allen tijde gerechtigd naar eigen inzicht passende maatregelen te nemen.

3.7 De Opdrachtgever blijft steeds gerechtigd tot de gegevens die door hem zijn ingevoerd.

3.8 Een partij bij de Overeenkomst zal zich onthouden van gedragingen en of het doen van mededelingen die de professionaliteit en of goede naam van de andere partij kunnen schaden.

Artikel 4 / Begin, duur en beëindiging van de Overeenkomst

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft de Overeenkomst een looptijd van een jaar en neemt een aanvang op de datum als aangegeven bij de aanvraag of op het moment dat de Dienst is opgeleverd.

4.2 De Overeenkomst zal aan het einde van de geldigheidsperiode telkens automatisch worden verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij een van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk en aangetekend aan de andere partij heeft laten weten de Overeenkomst te willen beëindigen.

4.3 De beëindiging of opzegging van de Overeenkomst ontslaat partijen niet van hun lopende verplichtingen.

4.4 Bij regelmatige beëindiging van de Overeenkomst verplicht Art Of Automation zich de door Opdrachtgever zelf ingebrachte gegevens binnen 7 dagen na het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever over te dragen als dump op harde schijf. Voor de overdracht binnen deze termijn worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien er naast de teruggave van de data en documentatie extra begeleiding dient plaats te hebben zal dat geschieden op basis van nacalculatie tegen overeen te komen en alsdan geldende tarieven.

4.5 Art Of Automation is gerechtigd bij de uitvoering van de Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden gebruik te maken van de diensten en zaken van derden.

Artikel 5 / Aanvullende diensten

5.1 Aanvullende diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden dienen separaat te worden overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

5.2 Aanvullende diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden nemen een aanvang op de datum als overeengekomen in de respectievelijke Purchase Order of Bestelopdracht.

Artikel 6 / Verplichtingen van Art Of Automation

6.1 Art Of Automation zal zich inspannen om de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst en dat de Diensten geen inbreuk maken op rechten van derden en niet in strijd zullen zijn geldende wet- en regelgeving.

6.2 Art Of Automation heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de doelstellingen van Opdrachtgever met betrekking tot het aangaan van een Overeenkomst. Voor dat doel heeft Opdrachtgever Art Of Automation tijdig voorzien van de juiste en volledige informatie, en zal Opdrachtgever -desgewenst- Art Of Automation van verdere informatie voorzien voor zover die informatie bij Opdrachtgever beschikbaar is.

6.3 Art Of Automation verplicht zich om Opdrachtgever te informeren over majeure wijzigingen, uitbreidingen en/of aanvullingen van de zaken die wordt gebruikt voor de toegang en beschikbaarheid van de Diensten voor Opdrachtgever.

6.4 Art Of Automation draagt er zorg voor dat de Diensten zo goed mogelijk worden gedocumenteerd.

6.5 Art Of Automation zal indien gewenst alle informatie verschaffen over de gebruikte standaarden, zodat Opdrachtgever inzicht heeft onder welke omstandigheden hij van de Diensten optimaal gebruik kan maken. Zonodig kan Art Of Automation eisen stellen aan de hard- en software die onder verantwoordelijkheid vallen van Opdrachtgever.

Artikel 7 / Verplichtingen van Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal voor zover dat redelijkerwijs nodig is zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan Art Of Automation verstrekken, aan werknemers van Art Of Automation of aan door Art Of Automation ingeschakelde derden.

7.2 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd namens c.q. op naam van Art Of Automation of een derde informatie openbaar te maken tenzij zij daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen.

7.3 Opdrachtgever zal nimmer trachten de beveiliging en de werking van de systemen van Art Of Automation te ondermijnen.

7.4 Opdrachtgever dient met betrekking tot vertrouwelijke, belangrijke en persoonsgegevens van en over derden uiterst zorgvuldig om te gaan en zich te houden aan de wettelijke regelingen daaromtrent. Opdrachtgever verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. Opdrachtgever draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsvoering of dan wettelijk verplicht is.

7.5 Werknemers van Opdrachtgever of van de door Opdrachtgever ingeschakelde derden zullen zich houden aan de bepalingen in de Overeenkomst als ook de specifieke regelingen en/of maatregelen als bedoeld in dit artikel.

7.6 Opdrachtgever zal Art Of Automation vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van zijn verplichtingen in de zin van de Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Art Of Automation evenzeer voor aanspraken van derden van welke aard ook die het gevolg zijn van het gebruik van elektronische mailfaciliteiten via de systemen van Art Of Automation. In geval van een claim of aanspraak daartoe is Art Of Automation gerechtigd de Overeenkomst per onmiddellijk op te zeggen dan wel de uitvoering van de Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden al dan niet tijdelijk te staken. Art Of Automation is gerechtigd de hiermee samenhangende schade en kosten bij Opdrachtgever bij voorrang in rekening te brengen.

Artikel 8 / Meer- en minderwerk

8.1 Meer- en minderwerk komt voor uitvoering in aanmerking, indien dit separaat wordt aangeboden, opgedragen en of overeengekomen dan wel wordt afgehandeld zoals omschreven in lid 2 van dit artikel. Meerwerk dat wordt uitgevoerd zonder dat voldaan is aan het schriftelijkheids vereiste, wordt uitgevoerd op basis van ‘best effort’, en geschiedt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.2 Indien Art Of Automation van mening is, dat een door Opdrachtgever, na ondertekening van de Overeenkomst, aangegeven (project)wijziging een meer- en minderwerkopdracht is, zal hij daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding dient schriftelijk te geschieden en kan, wanneer de uitvoering van het werk dat verlangt, worden voorafgegaan door een mondelinge, voorlopige melding. De melding moet worden gevolgd door een opgave van de prijsconsequenties. De opgave moet schriftelijk en behoorlijk gespecificeerd worden verstrekt.

Artikel 9 / Prijzen en tarieven

9.1 De door partijen overeengekomen prijzen, tarieven en vergoedingen zijn opgenomen in (Bijlagen van) de Overeenkomst. Partijen behouden zich het recht voor om naast de prijzen, tarieven en vergoedingen, voor specifieke diensten en of werkzaamheden vaste prijzen overeen te komen.

9.2 De prijzen, tarieven en vergoedingen zullen worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en heffingen. In geval Opdrachtgever kiest voor (onderdelen van) een oplossing die slechts in vreemde valuta aan Art Of Automation wordt aangeboden, zal Art Of Automation een wisselkoers toepassen om het bedrag in Euro’s uit te drukken.

9.3 Met uitzondering van de licentievergoeding en prijzen/tarieven van derden is Art Of Automation gerechtigd, voor het eerst 12 maanden na aanvang van deze Overeenkomst, de prijzen en tarieven één maal per jaar te wijzigen met het CPI als gehanteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Licentievergoedingen en prijzen/tarieven van derden zullen worden vastgesteld en of verhoogd met ingang van de datum waarop die van kracht zijn en de procentuele verhoging is gelijk aan de procentuele verhoging die Art Of Automation daarvoor dient te vergoeden.

9.4 Voor aanvullende diensten en of daarmee samenhangende werkzaamheden die buiten het onderwerp van een Overeenkomst vallen, worden separate afspraken gemaakt en overeengekomen op basis van een vooraf gemaakte prijsopgave c.q. kostenraming. De voor deze diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden gemoeide kosten worden door middel van een separate factuur in rekening gebracht.

9.5 In de jaarlijks vastgestelde prijs zijn niet inbegrepen de kosten van Art Of Automation gemaakt voor het verhelpen van storingen veroorzaakt door onverantwoord of onoordeelkundig gebruik, opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtgever of derden of ontstaan ten gevolge van calamiteiten.

Artikel 10 / Facturering en betaling

10.1 Art Of Automation brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen door middel van een factuur in rekening.

10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt facturering van Diensten vooraf per maand plaats. Meerwerk wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.

10.3 De betaling dient te geschieden op een door Art Of Automation aangegeven bank- of girorekening, op de wijze als is vermeld op de factuur en binnen een termijn van 14 dagen na verzenddatum van de factuur.

10.4 Op iedere factuur dient in elk geval te worden vermeld:

- het BTW-nummer;
- als factuurdatum de verzenddatum van de factuur;
- periode waarop de factuur betrekking heeft;
- het aantal en soort eenheden;
- de prijzen per eenheid;
- de BTW;
- het in rekening gebrachte totaalbedrag.

10.5 Opdrachtgever is gerechtigd binnen 5 Werkdagen na ontvangst van een factuur bezwaren tegen de juistheid van een factuur schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Art Of Automation.

10.6 Indien Opdrachtgever de juistheid van een (gedeelte van de) factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.

10.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, ontvangt hij daarvan een schriftelijke herinnering waarin een nadere termijn van betaling is opgenomen. Als betalingsmoment geldt het moment waarop Art Of Automation de betaling heeft ontvangen. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Hiervan wordt Opdrachtgever bij de herinnering in kennis gesteld.

10.8 Art Of Automation kan de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte ten laste van Opdrachtgever brengen. Voor vergoeding komen in aanmerking die buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding tot de openstaande vordering. Tevens kan Art Of Automation vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is de wettelijke rente in rekening brengen.

10.9 Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald is Art Of Automation vanaf dat moment en naar zijn keuze gerechtigd tot:

- het uitvoeren van de Diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden op basis van ‘best effort’ en zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vorm van resultaat dan wel het niet nakomen ervan;
- opschorting van de uitvoering van de Diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden totdat de betaling door Art Of Automation is ontvangen;
- het uitvoeren van de Diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden te beëindigen.

Artikel 11 / Intellectuele en industriële eigendomsrechten en licenties

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft de Overeenkomst nimmer tot doel een overdracht van bestaande intellectuele of industriële eigendomsrechten te bewerkstelligen.

11.2 Voor zover van toepassing is in een Bijlage bij de Overeenkomst een overzicht opgenomen van de programmatuur, applicaties en licenties, onderverdeeld naar partij die gerechtigd is tot het gebruik ervan. Voor zover dat dienstig of noodzakelijk voor de goede uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt Art Of Automation om niet een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om programmatuur, applicaties, data en of licenties en de daarbij behorende documentatie van Opdrachtgever of in gebruik bij Opdrachtgever, te gebruiken.

11.3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die ontstaan bij, tijdens of als gevolg van de uitvoering van de Diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden uitgevoerd door Art Of Automation of medewerkers van Art Of Automation dan wel door hem ingeschakelde derden onder de Overeenkomst berusten vanaf het ontstaan ervan bij Art Of Automation dan wel een door hem aangewezen derde. In voorkomende gevallen zal Opdrachtgever op eerste verzoek van Art Of Automation alle hier bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten bij onderhandse akte aan Art Of Automation dan wel een door hem aangewezen derde overdragen.

11.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen berusten de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de in de Bijlage genoemde, onderverdeelde en aan hem toegeschreven data, programmatuur, applicaties en of licenties en de daarbij behorende documentatie bij Art Of Automation. Voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om deze programmatuur, applicaties, data en of licenties en de daarbij behorende documentatie te gebruiken. Het recht is beperkt tot het gebruik ervan binnen de Diensten op de apparatuur, servers, systemen etc. als bedoeld in de Overeenkomst en geldt voor de duur dat de Overeenkomst is aangegaan.

11.5 Buiten het kader van (het gebruik van) een Dienst is het Opdrachtgever niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde data, programmatuur, applicatie(s) en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te kopiëren, anders dan ten behoeve van back-up-doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal Opdrachtgever alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst onverlet laten.

11.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde programmatuur, Gebruikscodes, applicaties en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie in welke vorm dan ook op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen.

11.7 Zonder schriftelijke toestemming van Art Of Automation en van de derde die Art Of Automation heeft gemachtigd de data(base), programmatuur, applicatie(s) en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen, is het Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen hierin aan te (laten) aanbrengen.

11.8 Partijen vrijwaren elkaar tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op Nederlandse intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Artikel 12 / Geheimhouding

12.1 Partijen verplichten zich geen product-, markt-, klant-, verkoop-, omzet-, en of bedrijfsgegevens die de andere partij betreffen aan derden kenbaar te maken, dan wel derden in de gelegenheid te stellen daar kennis van te nemen, tenzij deze informatie zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsverplichting is geschonden van algemene bekendheid is.

12.2 Partijen verplichten zich de in het eerste lid bedoelde informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

12.3 Een partij zal aan derden alleen mededeling doen over het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst, indien hiervoor van de andere partij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

12.4 Partijen verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst, dezelfde verplichtingen op te leggen als in dit artikel opgenomen.

12.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt de verplichting tot geheimhouding tot 3 (drie) jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

Artikel 13 / Aansprakelijkheid

13.1 Art Of Automation is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Art Of Automation bij de uitvoering van de Overeenkomst behoudens in de navolgende gevallen:

a. indien bij het verrichten van werkzaamheden en slechts toerekenbaar aan Art Of Automation schade aan zaken van Opdrachtgever is veroorzaakt, zal Art Of Automation de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum van € 2.500,-- per gebeurtenis;
b. indien bij het verrichten van werkzaamheden en slechts toerekenbaar aan Art Of Automation dood dan wel lichamelijk letsel is veroorzaakt, zal Art Of Automation de daaruit voortvloeiende kosten vergoeden tot een maximum van € 25.000,-- per gebeurtenis;
c. indien Opdrachtgever schade lijdt doordat ten gevolge van een gebrek in de zaken dood of lichamelijk letsel wordt veroorzaakt, zal Art Of Automation, uitsluitend voor zover zij optreedt als producent in de zin van art. 6:187 BW, deze schade vergoeden. De zaken zijn gebrekkig indien zij niet de veiligheid bieden die men daarvan redelijkerwijs mag verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen.

13.2 Art Of Automation is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder in elk geval verstaan dient te worden, verlies aan omzet, gederfde winst en verloren gegane manuren.

13.3 Art Of Automation zal Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade. De vrijwaring geldt slechts voor de schade die op grond van het in het eerste lid bepaalde voor rekening van Art Of Automation is.

13.4 Schade als bedoeld in dit artikel dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vier weken na het ontstaan schriftelijk aan Art Of Automation te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Art Of Automation is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

13.5 Op verzoek van Opdrachtgever ontvangt deze een kopie van een verklaring van verzekering.

Artikel 14 / Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de (gebruiks)rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Art Of Automation. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

14.2 In geval Art Of Automation zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdraagt aan een derde, verleent Opdrachtgever zijn toestemming bij voorbaat. Van zodanige overdracht doet Art Of Automation tijdig mededeling.

14.3 In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel kan elk der partijen de rechten en plichten uit de Overeenkomst overdragen aan een tot het concern behorende onderneming die deze activiteiten van de overdragende partij, die onderwerp van deze Overeenkomst zijn, geheel of voor een belangrijk deel overneemt.

14.4 De in het derde lid bedoelde contractsoverneming geschiedt door een schriftelijke verklaring van de overdragende en de overnemende partij aan de wederpartij. De overneming kan niet eerder plaatsvinden dan een maand nadat deze verklaring aan de wederpartij is verzonden.

Artikel 15 / Overname personeel

15.1 Partijen onthouden zich ervan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij een medewerker van de andere partij die direct en in belangrijke mate betrokken is bij de uitvoering van deze Overeenkomst in dienst te nemen dan wel direct of indirect voor zich te laten werken, op welke rechtsbasis dan ook, vanaf de aanvang van die betrokkenheid tot 12 maanden na het eindigen van die betrokkenheid.

15.2 In geval van overtreding van het in het eerste lid bepaalde is de overtredende partij een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 10.000,-- per overtreding en € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt. De boete laat onverlet de verplichting van de overtredende partij de schade te vergoeden die door de overtreding is ontstaan, indien en voor zover de omvang van de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

Artikel 16 / Niet toerekenbare tekortkoming

16.1 In geval van niet toerekenbare tekortkoming wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige tekortkoming, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Een partij die zich op een zodanige tekortkoming beroept, zal dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maken.

16.2 Een tekortkoming kan een partij niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, niet binnen zijn invloedssfeer ligt noch voor diens risico is dan wel behoort te blijven, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door een Gedistribueerde Denial of Service (DDoS) door middel van:

- Cracking, zoals virussen en wormen;
- Signaling, zoals IRC, specifieke ICMP’s via relays;
- Flooding, zoals TCP SYN flood, UDP, ICMP, andere IP protocollen.

16.3 Als een partij niet toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van een verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de wederpartij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk is, dan wel na het verstrijken van een schriftelijk gestelde redelijke termijn, de Overeenkomst per brief met ontvangstbevestiging met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 17 / Ontbinding van de Overeenkomst

17.1 Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen daarvan zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de wederpartij:

a. surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend;
c. in liquidatie treedt of haar onderneming staakt;
d. langer dan 30 dagen niet in staat is zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen of zodra redelijkerwijze vaststaat dat deze periode tenminste 30 dagen zal duren;
e. indien een wijziging in de wet- of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of andere overheidsmaatregel de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in de Overeenkomst verbiedt dan wel geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.

17.2 De mededeling van ontbinding geschiedt steeds per aangetekende brief.

Artikel 18 / Algemeen

18.1 Bijlagen bij een Overeenkomst worden daarin genoemd en maken daarvan deel uit.

18.2 Wijzigingen op de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Indien het wijzigingen betreft in de bij deze Overeenkomst behorende bijlagen dan wordt de bijlage die het betreft in zijn geheel vervangen door de herziene versie. De herziene versie is (voor zover het niet betreft de Algemene Voorwaarden) voorzien van datum en paraaf van beide partijen en bevat de bepaling dat zij in de plaats treedt van de eerdere versie.

18.3 In geval door interpretatie strijdigheid ontstaat tussen de inhoud van de Overeenkomst en de inhoud van één of meer van de daarbij behorende bijlagen, prevaleert het gestelde in de Overeenkomst.

18.4 Partijen zullen voor de overeen te komen aanvullende diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden de voorwaarden hanteren als neergelegd in de Overeenkomst, behoudens indien en voor zover de aard van de zaak en/of het systeem of de Dienst aanleiding geeft tot het maken van aanvullende of afwijkende afspraken.

18.5 In geval partijen overeenkomen alle overeenkomsten onder te brengen in één Raam- of mantelovereenkomst, wordt de Overeenkomst daarin opgenomen.

18.6 Elke vordering, ongeacht in welke vorm, voortvloeiend uit deze Overeenkomst vervalt indien zij niet binnen vijf jaar na het ontstaan van de oorzaak is ingesteld.

18.7 Indien een bepaling in de Overeenkomst naar het oordeel van de bevoegde rechter danwel als gevolg van gewijzigde wet- of regelgeving ongeldig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven. Art Of Automation zal te goeder trouw en in redelijkheid trachten te komen tot een uitvoerbare alternatieve bepaling teneinde de bepaling die als ongeldig of onuitvoerbaar werd aangemerkt, te vervangen.

18.8 In de gevallen waarin een Overeenkomst niet voorziet zal Art Of Automation een regeling treffen naar redelijkheid.

Artikel 19 / Persoonsgegevens en Informatiebeveiliging

Begrippen in dit artikel

De in dit artikel opgenomen begrippen, aangeduid met een hoofdletter, worden uitgelegd conform de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan heeft toegekend, tenzij uit de context of hierin expliciet er een andere betekenis aan wordt gehecht.

Voor zover AOA Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst kwalificeert Opdrachtgever krachtens artikel 4, onderdeel 7 en onderdeel 8, van de AVG als Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van Persoonsgegevens en AOA als Verwerker.

Algemeen

19.1 Partijen verplichten zich om Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de in Nederland geldende AVG. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in opdracht van en conform de voorschriften van Opdrachtgever en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst.

19.2 Partijen dragen de verplichting om, ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van een Dienst, hun rechten en plichten nader te regelen.

Verwerkersovereenkomst

19.3

a. In het kader van het uitvoeren van IaaS-diensten, Online Werkplekken of Beheer diensten worden separate Verwerkersovereenkomsten opgesteld en overeengekomen met daarin opgenomen aanvullende of afwijkende afspraken omtrent verwerking van Persoonsgegevens. De betreffende Verwerkersovereenkomst prevaleert op hetgeen in het onderhavige artikel is bepaald;
b. Voor alle overige Diensten en Diensten die louter betrekking hebben op data transport, zoals internetverbindingen en/of MPLS-verbindingen, wordt de Overeenkomst inclusief Bijlagen in combinatie met deze Algemene Voorwaarden aangemerkt als Verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 AVG.

19.4 De Opdrachtgever garandeert dat hij de betreffende Persoonsgegevens op rechtmatige wijze heeft verkregen en dat hij toestemming heeft van Betrokkenen om over de data te beschikken als ook om die data naar de aard en omvang als bedoeld in de Overeenkomst te (doen) verwerken.

19.5 Opdrachtgever houdt volledige controle en zeggenschap over de Persoonsgegevens. Naar de aard van de Diensten heeft AOA in het geheel geen zeggenschap, controle of invloed op (delen van) de Persoonsgegevens. Enige handeling ten aanzien van onder meer plaats, de inhoud of samenstelling van de Persoonsgegevens is dientengevolge uitgesloten. Content en/of Persoonsgegevens reizen slechts als object van data transport door de systemen en verbindingen van het AOA Domein.

19.6 AOA zal van de Persoonsgegevens geen ander gebruik maken dan waarvoor zij door de Opdrachtgever worden aangeboden.

Subverwerker

19.7 Wanneer AOA, met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, een andere verwerker inschakelt om ten behoeve van Opdrachtgever data transport activiteiten te verrichten, worden aan deze andere Verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze bepaling zijn opgenomen.

Beveiligingsmaatregelen

19.8 Beide partijen verplichten zich passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bevordering en instandhouding van een adequaat beveiligingsniveau van de Persoonsgegevens.

19.9 Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand der techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau bieden, zulks met inachtneming van de risico's die het verwerken van de Persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen.

19.10 Partijen informeren elkaar over en weer over vereisten en normen op het gebied van informatiebeveiliging en/of het servicemanagementsysteem.

19.11 AOA verwerkt geen Persoonsgegevens buiten een land van de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk opdracht of toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever.
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever mag AOA geen Persoonsgegevens doorgeven naar, of opslaan in een land buiten de EER, of Persoonsgegevens toegankelijk maken vanuit een niet‐EER land. Aan deze toestemming kan Opdrachtgever voorwaarden verbinden

Monitoring en Datalekken

19.12 AOA zal binnen haar eigen beheerdomein actief monitoren op beveiligingsincidenten en Datalekken. Zodra zich een Datalek voordoet, heeft voorgedaan of zou kunnen voordoen, zal AOA dit onmiddellijk melden aan Opdrachtgever en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, zowel telefonisch als per email in kennis te stellen. AOA zal daarbij relevante informatie te verstrekken over:

a. de aard van het Datalek;
b. de geconstateerde en de vermoedelijke gevolgen van het Datalek;
c. de maatregelen die getroffen zijn of zullen worden om het Datalek op te lossen dan wel de gevolgen/schade zoveel mogelijk te beperken.

19.13 Het is nimmer toegestaan dat AOA een melding van een Datalek doet aan de Autoriteit Persoonsgegevens en ook kan en mag AOA de Betrokkenen niet informeren over een Datalek. Dat is en blijft een verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, onder alle omstandigheden.

19.14 De eventuele extra kosten voor uit te voeren werkzaamheden, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, gemaakt buiten de basis verantwoordelijkheden uit dit artikel komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 20 / Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

20.3 Alvorens een geschil voor te leggen aan de rechter zullen partijen hun uiterste best doen het geschil in onderling overleg op te lossen. Dit laat echter onverlet het recht van ieder der partijen om in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening te vragen.

Wholesale Partner Programma

  • Geen hoge investering vereist
  • U behoudt uw eigen klanten
  • Aantrekkelijk verdienmodel

Meer informatie over wholesale

Technologische Partners